Giới thiệu trườngTRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN :  
Được thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1979. 
Diện tích 6034m2 tại khu D Giảng Võ , Ba Đình, Hà Nội.

I/ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

- Chăm sóc, giáo dục trẻ từ 24  tháng tuổi đến 72 tháng tuổi theo chương trình của bộ GD & ĐT.
- Hướng dẫn thực hành và thực tập cho sinh viên trường CĐSPTW.
- Là cơ sở thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong giáo dục mầm non.
 - Là điểm đến  để tham quan, học tập và nhân rộng mô hình giáo dục mần non trên toàn quốc.
 Đội ngũ cán bộ, giáo viên :
Tổng số cán bộ , giáo viên : 131.
Trong đó :
Ban giám hiệu : 3
Giáo viên : 92
Nhân viên : 30
Giáo viên dạy các môn bổ trợ : 5.
Chuyên môn , nghiệp vụ : 01 tiến sĩ, 3 thạc sĩ , còn lại là đại học, cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ nghề . Một số đang học  Đại học, Cao đẳng.
 Học sinh ( Năm học 2017- 2018) có 1054 trẻ,  học tại 40 nhóm lớp. 
1/ Nhà trẻ : 4 nhóm, có 73 trẻ/ 9 Giáo viên.
2/ Mẫu giáo Bé : 10 lớp, với 255 trẻ/ 24 Giáo viên.
3/ Mẫu giáo Nhỡ : 12 lớp với 317 trẻ/ 26 Giáo viên.
4/ Mẫu giáo Lớn : 14 lớp với 409 trẻ/ 30 Giáo viên.
 
II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC :


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN
Năm học 2017 -2018
 
TT
 
HỌ TÊN
CHỨC VỤ  
NHIỆM VỤ
1 Nguyễn Thị Thanh  Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Nguyễn Thanh Huế Chủ tịch công đoàn
Phó hiệu trưởng
PCT HĐ
3 Trần Thị Oanh Phó bí thư CB - P.hiệu trưởng Ủy viên
4 Nguyễn Nguyệt Anh Nhóm trưởng lớp A1 Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thành Nhóm trưởng lớp A2 Ủy viên
6 Nguyễn Thị Thanh Hương Nhóm trưởng lớp A3 Ủy viên
7 Phạm Thị Kim Huê Nhóm trưởng lớp A4 Ủy viên
9 Nguyễn Thị Hoài Thu Nhóm trưởng lớp A5 Ủy viên
10 Nguyễn Thanh Huyền Nhóm trưởng lớp A6 Ủy viên
11 Trần Thị Mão Nhóm trưởng lớp A7 Ủy viên
12 Đào Thị Trang Nhóm trưởng lớp A8 Ủy viên
13 Nguyễn Thị Hương Giang Nhóm trưởng lớp B1 Ủy viên
14 Lương Thị Phương Thảo Nhóm trưởng lớp B2 Ủy viên
15 Phạm Thị Hà Nhóm trưởng lớp B3 Ủy viên
16 Nghiêm Thị Dung Nhóm trưởng lớp B4 Ủy viên
17 Lê Minh Phượng Nhóm trưởng lớp B5 Ủy viên
18 Lê Thị Quy Nhóm trưởng lớp B6 Ủy viên
19 Nguyễn Thị Vinh Nhóm trưởng lớp B7 Ủy viên
20 Đặng Thị Lê Hằng Nhóm trưởng lớp B8 Ủy viên
21 Phạm Thị Hồng Vân Nhóm trưởng lớp B9 Ủy viên
22 Nghiêm Thị Thanh Hà Nhóm trưởng lớp B10 Ủy viên
23 Nguyễn Thị Thanh Bình Nhóm trưởng lớp B11 Ủy viên
24 Lý Thị Hằng Nhóm trưởng lớp C1 Ủy viên
25 Ngô Thị Ánh Nguyệt Nhóm trưởng lớp C2 Ủy viên
26 Nguyễn Thị Xuân Hường Nhóm trưởng lớp C3 Ủy viên
27 Hoàng Thị Thúy Nhóm trưởng lớp C4 Ủy viên
28 An Thị Ngoan Nhóm trưởng lớp D2 Ủy viên
29 Trần Thị Hương Nhóm trưởng lớp D3 Ủy viên
30 Vũ Thị Phương Nhóm trưởng nhóm can thiệp
Thiết bị giáo dục
Ủy viên
31 Phùng Thị Tâm Tổ trưởng tổ tài vụ Ủy viên
32 Đào Thị Dự Tổ trưởng tổ hành chính Ủy viên
33 Nguyễn Thị Nghìn Tổ trưởng tổ dinh dưỡng Ủy viên
34 Lưu Danh Đĩnh Tổ trưởng tổ bảo vệ Ủy viên
35 Nguyễn Thị Lan Nhân viên y tế Ủy viên
 
 
 DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG - NHÓM TRƯỞNG
Trường mầm non thực hành Hoa Sen (năm học 2017 – 2018)
  1. Tổ trưởng
 
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
  1.  
Nguyễn Thị Thoa 8/10/1992 Cao đẳng GV lớp B6 - N.Trẻ Tổ trưởng NT
2 Ng.Thị Thanh Hương 06/10/1974 Đại học GV lớp A3 - MGB Tổ trưởng MGB
3 Nguyễn Thị Hoài Thu 24/9/1971 Cao đẳng GV lớp A5 - MGN Tổ trưởng MGN
4 Ng. Thị Hương Giang 11/9/1973 Đại học GV lớp B1 - MGL Tổ trưởng MGL
5 Vũ Thị Phương 11/10/1991 Thạc sĩ Giáo viên tổ Can thiệp - Thiết bị giáo dục Tổ trưởng tổ can thiệp
Thiết bị giáo dục
 
2. Nhóm trưởng
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
1
Lê Thị Quy 03/3/1967 Cao đẳng GV lớp B6 - N.Trẻ Nhóm trưởng
2 Nguyễn Thị Vinh 02/8/1963 Cao đẳng GV lớp B7 - N.Trẻ Nhóm trưởng
3 Nguyễn Thị Thành 19/12/1975 Đại học GV lớp A2 - MGB Nhóm trưởng
4 Ng.Thị Thanh Hương 06/10/1974 Đại học GV lớp A3 - MGB Nhóm trưởng
5 Lý Thị Hằng 06/9/1974 Đại học GV lớp C1 - MGB Nhóm trưởng
6 Ngô Thị Ánh Nguyệt 30/4/1982 Đại học GV lớp C2 - MGB Nhóm trưởng
7 Ng.Thị Xuân Hường 05/12/1968 Cao đẳng GV lớp C3 - MGB Nhóm trưởng
8 Hoàng Thị Thúy 23/11/1978 Đại học GVlớp C4 - MGB Nhóm trưởng
9 An Thị Ngoan 07/5/1968 Cao đẳng GV lớp D2 - MGB Nhóm trưởng
10 Trần Thị Hương 07/10/1970 Đại học GV lớp D3 - MGB Nhóm trưởng
11
 
Phạm Thị Kim Huê 20/3/1972 Thạc sĩ GV lớp A4 - MGN Nhóm trưởng
12 Nguyễn Thị Hoài Thu 24/9/1971 Cao đẳng GV lớp A5 - MGN Nhóm trưởng
13 Trần Thị Mão 26/11/1975 Đại học GV lớp A7 - MGN Nhóm trưởng
14 Lương T.Phương Thảo 25/6/1972 Đại học GV lớp B2 - MGN Nhóm trưởng
15 Phạm Thị Hà 25/10/1974 Đại học GV lớp B3 - MGN Nhóm trưởng
16 Nghiêm Thị Dung 13/12/1968 Cao đẳng GV lớp B4 - MGN Nhóm trưởng
17 Nguyễn Thị Thanh Hà 08/12/1967 Cao đẳng GV lớp B10-MGN Nhóm trưởng
18 Nguyễn Nguyệt Anh 04/11/1981 Đại học GV lớp A1 - MGL Nhóm trưởng
19 Nguyễn Thanh Huyền 13/9/1970 Đại học GV lớp A6 - MGL Nhóm trưởng
20 Đào Thị Trang 05/12/1984 Đại học GV lớp A8 - MGL Nhóm trưởng
21 Lê Minh Phượng 03/1/1971 Đại học GV lớp B5 - MGL Nhóm trưởng
22 Ng. Thị Hương Giang 11/9/1973 Đại học GV lớp B1 - MGL Nhóm trưởng
23 Đặng Thị Lê Hằng 07/8/1969 Cao đẳng GV lớp B8 - MGL Nhóm trưởng
24 Phạm Thị Hồng Vân 04/9/1970 Cao đẳng GV lớp B9 - MGL Nhóm trưởng
25 Ng.Thị Thanh Bình 11/2/1973 Đại học GV lớp B11- MGL Nhóm trưởng
26 Vũ Thị Phương 11/10/1991 Thạc sĩ Giáo viên nhóm Can thiệp - Thiết bị giáo dục Nhóm trưởng
 
 
 
 CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

 
1. Tổ 1: Tổ nhà trẻ
 
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
1 Nguyễn Thị Thoa 8/10/1992 Cao đẳng GV lớp B6 - N.Trẻ Tổ trưởng
2 Lê Thị Quy 03/3/1967 Cao đẳng GV lớp B6 - N.Trẻ Nhóm trưởng - Tổ viên
3 Lương Thị Xuân 23/2/1964 Cao đẳng GV lớp B6 - N.Trẻ Tổ viên
4 Trần Thị Quỳnh Anh 27/7/1995 Cao đẳng GV lớp B6 - N.Trẻ Tổ viên
5 Nguyễn Thị Vinh 02/8/1963 Cao đẳng GV lớp B7 - N.Trẻ Nhóm trưởng - Tổ viên
6 Lương Thúy Hồng 20/2/1976 Cao đẳng GV lớp B7 - N.Trẻ Tổ viên
7 Đào Thị Huệ 29/2/1983 Cao đẳng GV lớp B7 - N.Trẻ Tổ viên
8 Đồng Lệ Hoa 04/9/1962 TCCN GV lớp B7 - N.Trẻ Tổ viên
9 Đặng T.Thảo Nguyên 18/7/1984 Đại học GV lớp B7 - N.Trẻ Tổ viên
 


2. Tổ 2: Tổ mẫu giáo bé
 
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
10 Ng.Thị Thanh Hương 06/10/1974 Đại học GV lớp A3 - MGB Tổ trưởng - Nhóm trưởng
11 Trần Thị Lan Hương 17/7/1982 Đại học GV lớp A3 - MGB Tổ viên
12 Phạm Thị Hồng Ngọc 18/12/1993 Cao đẳng GV lớp A3 - MGB Tổ viên
13 Nguyễn Thị Thành 19/12/1975 Đại học GV lớp A2 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
14 Nguyễn Lê Phương 09/11/1984 Đại học GV lớp A2 - MGB Tổ viên
15 Nguyễn Hoàng Anh 26/11/1991 Đại học GV lớp A2 - MGB Tổ viên
16 Lý Thị Hằng 06/9/1974 Đại học GV lớp C1 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
17 Ng. Thị Hồng Hạnh 28/5/1980 Đại học GV lớp C1 - MGB Tổ viên
18 Ngô Thị Ánh Nguyệt 30/4/1982 Đại học GV lớp C2 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
19 Nguyễn Thị Thu Hà 02/5/1984 Đại học GV lớp C2 - MGB Tổ viên
20 Ng.Thị Xuân Hường 05/12/1968 Cao đẳng GV lớp C3 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
21 Hoàng Thu Trang 05/9/1987 Đại học GV lớp C3 - MGB Tổ viên
22 Hoàng Thị Thúy 23/11/1978 Đại học GVlớp C4 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
23 Bùi Thị Dung 13/6/1963 Cao đẳng GV lớp C4 - MGB Tổ viên
24 An Thị Ngoan 07/5/1968 Cao đẳng GV lớp D2 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
25 Ng.Thị Mai Hương 08/1/1968 Đại học GV lớp D2 - MGB Tổ viên
26 Hoàng Thị Thanh Mai 01/1/1988 Đại học GV lớp D2 - MGB Tổ viên
27 Nguyễn Thu Hoài 12/10/1995 Cao đẳng GV lớp D2 - MGB Tổ viên
28 Trần Thị Hương 07/10/1970 Đại học GV lớp D3 - MGB Nhóm trưởng - Tổ viên
29 Phạm Thị Hiền 26/8/1980 Đại học GV lớp D3 - MGB Tổ viên
30 Trần Thị Chinh 21/4/1972 Đại học GV lớp D3 - MGB Tổ viên
31 Lê Thị Nhung 1/11/1991 Trung cấp GV lớp D3 - MGB Tổ viên
 


3. Tổ 3: Tổ mẫu giáo nhỡ
 
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
30 Nguyễn Thị Hoài Thu 24/9/1971 Cao đẳng GV lớp A5 - MGN Tổ trưởng - Nhóm trưởng
31 Nguyễn Thùy Dương 14/5/1979 Cao đẳng GV lớp A5 - MGN Tổ viên
32 Trần Thanh Huyền 04/5/1983 Đại học GV lớp A5 - MGN Tổ viên
33 Kim Ngọc Diệp Quỳnh 05/5/1994 Cao đẳng GV lớp A5 - MGN Tổ viên
34 Phạm Thị Kim Huê 20/3/1972 Thạc sĩ GV lớp A4 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
35 Nguyễn Thị Liên 21/10/1982 Đại học GV lớp A4 - MGN Tổ viên
36 Vũ Thị Kiều Trang 13/9/1990 Đại học GV lớp A4 - MGN Tổ viên
37 Nguyễn Thùy Dung 04/10/1994 Cao đẳng GV lớp A4 - MGN Tổ viên
37 Trần Thị Mão 26/11/1975 Đại học GV lớp A7 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
38 Ng.Thị Thanh Tâm 19/6/1967 Cao đẳng GV lớp A7 - MGN Tổ viên
39 Bạch Thùy Trang 10/7/1994 Đại học GV lớp A7 - MGN Tổ viên
40 Nguyễn Thu Trang 02/6/1993 Cao đẳng GV lớp A7 - MGN Tổ viên
41 Lương T.Phương Thảo 25/6/1972 Đại học GV lớp B2 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
42 Bùi Thị Minh Phương 23/9/1970 Đại học GV lớp B2 - MGN Tổ viên
43 Phạm Thị Thi 1/9/1991 Trung cấp GV lớp B2 - MGN Tổ viên
44 Vi Thị Tám 25/3/1979 Đại học GV lớp B2 - MGN Tổ viên
45 Phạm Thị Hà 25/10/1974 Đại học GV lớp B3 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
46 Nguyễn Thu Trang 29/3/1993 Cao đẳng GV lớp B3 - MGN Tổ viên
47 Nguyễn Thúy Hằng 02/9/1982 Đại học GV lớp B3 - MGN Tổ viên
48 Nghiêm Thị Dung 13/12/1968 Cao đẳng GV lớp B4 - MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
49 Ông Thị Việt Hà 08/10/1982 Đại học GV lớp B4 - MGN Tổ viên
50 Nguyễn Thị Ngân 28/1/1981 Đại học GV lớp B4 - MGN Tổ viên
51 Nguyễn Thị Thúy 22/12/1994 Đại học GV lớp B4 - MGN Tổ viên
52 Nguyễn Thị Thanh Hà 08/12/1967 Cao đẳng GV lớp B10-MGN Nhóm trưởng - Tổ viên
53 Nguyễn Thị Lê Hằng 05/5/1976 Đại học GV lớp B10-MGN Tổ viên
54 Ng.Thị Lan Hương 04/3/1985 Đại học GV lớp B10-MGN Tổ viên
55 Lương Thị Thu Hiền 15/7/1990 Trung cấp GV lớp B10-MGN Tổ viên
 


4. Tổ 4: Tổ mẫu giáo lớn
 
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
56 Ng. Thị Hương Giang 11/9/1973 Đại học GV lớp B1 - MGL Tổ trưởng tổ CM
Tổ trưởng - Nhóm trưởng
57 Ng.Thị Quỳnh Như 03/6/1976 Đại học GV lớp B1 - MGL Tổ viên
58 Hoàng Thái Hà 01/9/1987 Cao đẳng GV lớp B1 - MGL Tổ viên
59 Nguyễn Thị Lý 15/2/1990 Đại học GV lớp B1 - MGL Tổ viên
60 Nguyễn Nguyệt Anh 04/11/1981 Đại học GV lớp A1 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
61 Nguyễn T.Ngọc Bích 14/11/1981 Đại học GV lớp A1 - MGL Tổ viên
62 Đỗ Thị Thanh Hương 22/7/1974 Đại học GV lớp A1 - MGL Tổ viên
63 Phạm Thị Nhiễu 14/11/1989 Đại học GV lớp A1 - MGL Tổ viên
64 Nguyễn Thanh Huyền 13/9/1970 Đại học GV lớp A6 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
65 Dương T.Thanh Nhàn 16/6/1971 Cao đẳng GV lớp A6 - MGL Tổ viên
66 Bùi Thị Kim Hà 07/6/1976 Đại học GV lớp A6 - MGL Tổ viên
67 Trịnh Thị Loan 14/2/1986 Đại học GV lớp A6 - MGL Tổ viên
68 Đào Thị Trang 05/12/1984 Đại học GV lớp A8 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
69 Trần Thị Thu 27/10/1975 Đại học GV lớp A8 - MGL Tổ viên
70 Nguyễn Thị Tám 14/4/1975 Đại học GV lớp A8 - MGL Tổ viên
71 Hà Kim Thoa 5/10/1969 Cao đẳng GV lớp A8 - MGL Tổ viên
72 Lê Minh Phượng 03/1/1971 Đại học GV lớp B5 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
73 Lã Thị Xuân 14/6/1983 Cao đẳng GV lớp B5 - MGL Tổ viên
74 Phan Thị Tuyết Mai 25/6/1993 Cao đẳng GV lớp B5 - MGL Tổ viên
75 Đặng Thị Lê Hằng 07/8/1969 Cao đẳng GV lớp B8 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
76 Hoàng Thị Ánh 08/1/1988 Đại học GV lớp B8 - MGL Tổ viên
77 Phạm Thị Hà 09/9/1994 Cao đẳng GV lớp B8 - MGL Tổ viên
78 Phạm Thị Hồng Vân 04/9/1970 Cao đẳng GV lớp B9 - MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
79 Nguyễn T.Bích Ngọc 28/8/1973 Đại học GV lớp B9 - MGL Tổ viên
80 Nguyễn Thanh Thúy 24/7/1982 Cao đẳng GV lớp B9 - MGL Tổ viên
81 Nguyễn Phương Chi 14/12/1990 Đại học GV lớp B9 - MGL Tổ viên
82 Ng.Thị Thanh Bình 11/2/1973 Đại học GV lớp B11- MGL Nhóm trưởng - Tổ viên
83 Nguyễn Thị Huế 29/10/1970 Đại học GV lớp B11- MGL Tổ viên
84 Trần Thanh Bình 20/8/1984 Cao đẳng GV lớp B11- MGL Tổ viên
85 Lê Thị Ánh Tuyết 28/7/1993 Đại học GV lớp B11- MGL Tổ viên
86 Trần Thị Oanh 25/11/1971 Thạc sĩ Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng - Tổ viên
 


5. Tổ 5: Tổ can thiệp - Thiết bị giáo dục
 
87 Vũ Thị Phương 11/10/1991 Thạc sĩ GV nhómcan thiệp – Thiết bị giáo dục Tổ trưởng-Nhóm trưởng
88 Trần Thị Hằng 10/11/1994 Cao đẳng GV nhóm can thiệp – Thiết bị giáo dục Tổ viên
89 Lê Thị Thu Ba 02/6/1993 Cao đẳng GV nhóm can thiệp – Thiết bị giáo dục Tổ viên
90 Bùi Thị Nụ 15/6/1964 Đại học Nhân viên kỹ thuật PT môn bổ trợ Tổ viên
91 Nguyễn Văn Trường 13/8/1960 Đại học Nhân viên phòng máy tính… Tổ viên
 

 
TỔ VĂN PHÒNG
 
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
92 Nguyễn Thị Nghìn 19/6/1969 Cao đẳng Tổ dinh dưỡng Tổ phó tổ C.Môn
Tổ trưởng - Nhóm trưởng
93 Nguyễn Văn Cảnh 19/9/1991 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
94 Võ Thị Xuân Hải 13/12/1984 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
95 Vũ Thị Hiền 01/6/1981 Cao đẳng Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
96 Lại Tuấn Hiệp 06/9/1967 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
97 Phan Thị Ngọc Lan 12/5/1980 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
98 Trần Thị Thùy Ninh 11/4/1980 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
99 Trần Thị Phượng 23/6/1982 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
100 Lê Anh Tiến 27/4/1983 Cao đẳng Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
101 Ngô Thanh Tùng 25/7/1975 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
102 Phạm Thị Thu Thanh 10/4/1987 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
103 Nguyễn Đức Thắng 09/4/1980 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
104 Hứa Thanh Thủy 14/11/1973 Trung cấp Tổ Dinh dưỡng Tổ viên
105 Nguyễn Thanh Huế 29/11/1971 Đại học Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng - Tổ viên
 
 
 
Văn thư , y tế, điện, nước
 
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
1 Đào Thị Dự 25/9/1966 Chứng chỉ Nhân viên văn thư Tổ trưởng tổ VP
Tổ trưởng tổ HC
2 Đàm Minh Sơn 06/8/1962 Chứng chỉ Nhân viên điện nước Tổ viên
3 Dương Mạnh Thắng 04/2/1984 THCN Nhân viên điện nước Tổ viên
4 Nguyễn Thị Lan 15/2/1973 Đại học Nhân viên y tế Tổ viên
5 Vũ Thị Thơm 03/4/1989 Chứng chỉ Nhân viên vệ sinh Tổ viên
6 Trương Thị Minh Phượng 18/2/1970 Thạc sĩ Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng - Tổ viên


 
Kế toán
 
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
1 Phùng Thị Tâm 21/4/1976 Đại học Nhân viên kế toán Tổ phó tổ VP
Tổ trưởng tổ tài vụ
2 Đặng Mỹ Phượng 10/4/1968 Đại học Nhân viên thủ quỹ Tổ viên
3 Ngô Thị Hồng Khanh 17/5/1969 Đại học Nhân viên kế toán Tổ viên
4 Trần Thị Thanh Xuân 14/4/1964 Đại học Nhân viên kế toán Tổ viên
5 Nguyễn Thị Thanh 18/8/1976 Tiễn sĩ Hiệu trưởng Hiệu trưởng - Tổ viên
 


 
Bảo vệ
 
 
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn Vị trí công tác Nhiệm vụ được giao, Chức danh
1 Lưu Danh Đĩnh 27/1/1963 THCN Nhân viên bảo vệ Tổ trưởng tổ bảo vệ 
2 Trịnh Ngọc Bình 21/6/1960 Chứng chỉ Nhân viên bảo vệ Tổ viên
3 Vương Trí Dũng 11/11/1967 Chứng chỉ Nhân viên bảo vệ Tổ viên
4 Nguyễn Sơn Tuyến 14/10/1973 Đại học Nhân viên bảo vệ Tổ viên
5 Nguyễn Văn Phúc 15/10/1957   Nhân viên bảo vệ Tổ viên
6 Nguyễn Thanh Huế 29/11/2071 Đại học Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng- Tổ  viên 


    SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC:


 HIỆU TRƯỞNG


Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                      Thạc sĩ :Trần Thị Oanh                                Thạc sĩ : Nguyễn Thanh Huế
 
      TỔ NHÀ TRẺ TỔ CAN THIỆP SỚM - THIẾT BỊ GIÁO DỤCTỔ MẪU GIÁO BÉ


TỔ MẪU GIÁO NHỠ


TỔ MẪU GIÁO LỚN


KẾ TOÁN


VĂN THƯ VÀ ĐIỆN, NƯỚC


BAN CHI ỦY


CÁC ĐẢNG VIÊN 
 

[Quay lại]Các tin liên quan

Các danh hiệu nhà trường được khen thưởng

Kế hoạch tuần
Thư điện tử
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
04 38343168
Hỗ trợ 2
04 38343168
Liên kết Facebook